Информация

Наші координати

Україна 322520

Дніпропетровська обл.,

м. Кам'янське

вул. Медична, 2

тел.(05692)3-32-65

тел/факс(05692)3-83-88

         


 

Пошта

Вхід до
пошти

dptnz_kcpprk@ukr.net

 

Зараз на сайті

Зараз на сайті 1 користувач і 3 гостя.

Користувачі на сайті

  • Evgeniyzet

                                                  ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

                                         до ДПТНЗ "Камянського центру 

підготовки і перепідготовки робітничих кадрів"

1. Загальна частина
 1.1.ПРАВИЛА прийому до Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів є обов'язковими для виконання при прийомі молоді на навчання.

 1.2. До Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг" прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, користуються правом на здобуття
професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними
показниками, а також показниками професійної придатності, що
визначаються Кабінетом Міністрів України.
 1.4. Прийом Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

2. Приймальна комісія
 2.1. Прийом до Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
 2.3. Правила прийому до Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів розроблені згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за 1 місяць до початку прийому документів.
2.4. Приймальна комісія:
- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
 2.5. Правила прийому до Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і та обумовлюють:
- перелік професій, згідно з ліцензією;
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за
професіями ;
- форми та ступневість навчання;
- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання
та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний
бал;
- порядок розгляду оскаржень результатів вступних
випробувань.
    2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів і проходять в терміни з 01.01.18 по 31.12.18, вступна компанія 2018 починається з 01.05.18. по 01.10.18.року. 

3. Документи для вступу
 3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
  - документ про освіту (оригінал);
- медичну довідку за формою, установленою чинним
  законодавством (оригінал);
- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см
Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.
Діти сироти подають перелік документів визначений наказом головного управління освіти і науки № ¼ -1235 « Про порядок зарахування на навчання до ПТНЗ дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» та Положенням про дитячі будинки і загально - освітні школи інтернати для дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування», яке затверджено 21.09.2004 за № 747/460
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами,
установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

4. Умови прийому
 4.1. Прийом до Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань та середнього балу атестату або свідоцтва про базову середню освіту.
4.2. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до державного професійно-технічного навчального закладу без вступних випробувань:
- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"( 796-12 ) надане таке право;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу IIступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"( 796-12 ) надане таке право;
- діти шахтарів, які загинули під час виконання службових обов’язків.
5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 );
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під
час виконання службових обов'язків;
 - особи, які вступають до Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів за цільовим направленням на навчання.
5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною чи
рекомендованою формою навчання.
5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.6. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 Типових правил прийому.
5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу навчального закладу.

6. Прикінцеві положення
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може
проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Камянського Центру і перепідготовки робітничих кадрів може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 6.5. Контроль за дотриманням правил прийому Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів здійснюється спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, яким підпорядкований професійно-технічній навчальний заклад.